Καθορίστηκε η μηνιαία αποζημίωση του προέδρου της ΔΕΥΑ Τριφυλίας - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024

Καθορίστηκε η μηνιαία αποζημίωση του προέδρου της ΔΕΥΑ Τριφυλίας

 


«Καθορισμός αποζημίωσης προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Τριφυλίας» ήταν το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης – έπειτα από το πρώτο που αφορούσε τον ορισμό ως αντιπροέδρου του Χαράλαμπου Αυρηλιώνη – στην πρώτη τακτική συνεδρίαση έτους 2024 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΤ.

Στο απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης για το 2ο θέμα, που δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: ΨΚΕΔ465ΘΠ4-ΟΩΓ, αναγράφεται πως η αν. γενική διευθύντρια της ΔΕΥΑΤ, δρ. Γεωργουσοπούλου Ιωάννα-Νεκταρία, στην εισήγησή της αναφορικά με τον καθορισμό αποζημίωσης του προέδρου είπε μεταξύ άλλων: «Στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν είναι δήμαρχος, μπορεί να καταβάλλεται, για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του, αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αντιμισθίας του δημάρχου…», προσθέτοντας; «Με την υπ’ αριθμ. 3/15-01-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας συγκροτήθηκε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τριφυλίας και ορίστηκε πρόεδρος αυτού ο κ. Φιλντίσης Ιωάννης του Κωνσταντίνου. Η ΔΕΥΑ Τριφυλίας με το με αριθμ. πρωτ. 208/26-01-2024 έγγραφό της προς το Δήμο Τριφυλίας ζήτησε να της γνωστοποιηθεί το ποσό της αντιμισθίας του δημάρχου για το έτος 2024, για να υπολογιστεί η αποζημίωση του προέδρου του Δ.Σ.

Ο Δήμος Τριφυλίας μάς απέστειλε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1054/26-01-2024 έγγραφό του με το οποίο μας γνωστοποιεί πως το ύψος της αντιμισθίας του δημάρχου Τριφυλίας από 01/01/2024 ανέρχεται στο ποσό των 3.420 ευρώ.

Η Οικονομική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Τριφυλίας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 207/26-01-2024 βεβαιώνει ότι στον υπό έγκριση προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Τριφυλίας οικονομικού έτους 2024, έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης έως του 50% της αντιμισθίας για την καταβολή της αποζημίωσης στον πρόεδρο του Δ.Σ. στον Κ.Α.: 61.01.00 “Αμοιβές Προέδρου και Δ.Σ. ΔΕΥΑ”, ποσού 20.520 ευρώ. Ανάλογες δε πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό κάθε επόμενου έτους της ΔΕΥΑ Τριφυλίας για όσο διάστημα κατέχει την ιδιότητα αυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να καθορίσει το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης του προέδρου του Δ.Σ. Φιλντίση Ιωάννη για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του».

Ακολούθως αναγράφεται: «Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο πρόεδρος και προτείνει η αποζημίωσή του, σύμφωνα με το νόμο, να ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αντιμισθίας του δημάρχου, ήτοι 1.710 ευρώ μικτά μηνιαίως. Όλα τα μέλη συμφώνησαν με την πρόταση του προέδρου. Η κ. Τσιγκάνου ψήφισε λευκό. Στην εισήγησή της ανέφερε ότι δεν έχει κάποιο θέμα με το εν λόγω πρόσωπο, αλλά αυτή είναι η εφαρμοζόμενη πολιτική της, όταν πρόκειται επί προσωπικού».

Κατόπιν των ανωτέρω και της συζήτησης το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τριφυλίας αποφάσισε τον καθορισμό αποζημίωσης του προέδρου του Δ.Σ., Φιλντίση Ιωάννη του Κωνσταντίνου, στο ποσό των 1.710 ευρώ μικτά μηνιαίως.

Η.Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages