ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ


 Στη σχετική απόφαση του γενικού γραμματέα του ΥΠΠΟΑ, Γιώργου Διδασκάλου, της 22ας Οκτωβρίου, αναφέρεται: «Αποφασίζουμε: α. Την αποδοχή του υπ’ αριθ. 2/2-09-2020 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου “Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας”. Β. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (ΕΣΗΔΗΣ α/α : 88352) και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, προϋπολογισμού μελέτης 1.262.671,54 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 1.565.712,71 ευρώ με ΦΠΑ (24%) στην ένωση οικονομικών φορέων: ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με μέση έκπτωση 5,18%  και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, δηλαδή με προϋπολογισμό έργου που ανέρχεται σε 1.197.293,49 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 1.484.643,93 ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παρ.4.3 της Διακήρυξης. 

Γ. Εξουσιοδοτούμε τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων για τη υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages