ΜΠΛΟΚΟ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

ΜΠΛΟΚΟ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ


 Ζήτησαν νέο διαγωνισμό και όχι απευθείας ανάθεση για προμήθεια ασφαλτικών υλικών

«Μέτωπο» της αντιπολίτευσης για διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και οικονομική διαχείριση καταγράφηκε στην τελευταία δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας στο θέμα «Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών Συντήρησης – Επισκευής Οδών”», προϋπολογισμού που αγγίζει τα 195.000 ευρώ, με τους εκπροσώπους της – μέλη της Ο.Ε. να ζητούν νέο διαγωνισμό και όχι απευθείας ανάθεση για προμήθεια ασφαλτικών υλικών.
Όπως αναγράφεται στο απόσπασμα από το πρακτικό της τελευταίας συνεδρίασης της Ο.Ε., που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΩΔΞ7ΩΗΕ-555, ο πρόεδρός, αντιδήμαρχος Δημήτριος Στριμπάκος, είπε μεταξύ άλλων: «Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά του στις 24/9/2020, ενώ κατέθεσε εμπρόθεσμα και τον αριθ. πρωτ.12799/25-09-2020 ενσφράγιστο φάκελό του. Ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι υπήρχαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και συγκεκριμένα: 
– Δεν προσκομίστηκε ασφαλιστική ενημερότητα, ως προς την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία που να καλύπτει τόσο το χρόνο υποβολή προσφοράς όσο και το χρόνο κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης -Δεν προσκομίστηκε φορολογική ενημερότητα που να καλύπτει το χρόνο υποβολής της προσφοράς – Δεν προσκομίστηκε εκτύπωση από την ΑΑΔΕ για μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
– Το πιστοποιητικό Επιμελητηρίου είχε εκδοθεί περισσότερες από τριάντα (30) εργάσιμες πριν από την υποβολή του. Ως εκ τούτου και σύμφωνα και με το άρθρο 3.2 της αριθ. 9954/03-08-2020 Διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το από 25/9/2020 Πρακτικό ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών, το οποίο υπεβλήθη προς έλεγχο στην Οικονομική Επιτροπή και στο οποίο εισηγείται: α) την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ν. ΤΖΙΚΑΚΗ, β) την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του, γ) τη ματαίωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς ο κ. Τζικάκης ήταν ο μοναδικός συμμετέχων ο οποίος και δεν πληρούσε τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της διακήρυξης και δ) να γίνει προσφυγή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016».
Ο Γιάννης Μερκούρης εγγράφως τοποθετήθηκε ως εξής: «Η πρόταση της επιτροπής δε στηρίζεται σε καμία από τις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 32 του Ν.4412: “Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: α. Εάν ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές… δεν είναι κατάλληλη. β. Εάν τα έργα ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από ένα συγκεκριμένο οικονομικό φορέα. γ. Στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή…
 Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική της ευθύνη” Ψηφίζω κατά και προτείνω την επανάληψη του διαγωνισμού».
Με τις ψήφους μόνο των τεσσάρων αντιδημάρχων, Δημητρίου Στριμπάκου, Αντώνη Βλάχου, Νίκου Φρούσου και Αλέκου Κουτρουμπή, ελήφθη απόφαση για απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.  tharros

Του Ηλία Γιαννόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages