Παράταση του προγράμματος του ΟΑΕΔ απασχόλησης ανέργων ζητά ο Δήμος Τριφυλίας - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Σάββατο 20 Μαΐου 2023

Παράταση του προγράμματος του ΟΑΕΔ απασχόλησης ανέργων ζητά ο Δήμος Τριφυλίας


 Σ
ύμφωνα με το πρακτικό της απόφασης, «Η Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. συμμετέχει στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, απασχόλησης ΑΜΕΑ, απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων κλπ. σε επιχειρήσεις ΟΤΑ α΄ & β’ βαθμού, με την απασχόληση (1) ατόμου κατηγορίας/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, πλήρους απασχόλησης.

Το πρόγραμμα αφορά την δημόσια πρόσκληση Νο 12/2017 με Αρ. πρωτ. 64795/20.09.2017 και ΑΔΑ: ΨΘΒΑ4691Ω2-04Α με τις ακόλουθες τροποποιήσεις :
1η Τροποποίηση : 4130/15.07.2020 με ΑΔΑ: ΩΣΠΙ4691Ω2-ΕΟ2 ,
2η Τροποποίηση : 13770/2021 με ΑΔΑ : ΨΒΑΧ4691Ω2-ΛΙ9 ,
3η Τροποποίηση : 40245/2021 με ΑΔΑ : 60Η54691Ω2-7ΡΗ ,
4η Τροποποίηση : 146734/2021 με ΑΔΑ : Ψ7ΚΓ4691Ω2-ΝΟΔ.
Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση και τις τροποποιήσεις αυτής η διάρκεια του προγράμματος και της επιχορήγησης αυτού ορίζεται ως ακολούθως :
«Διάρκεια Προγράμματος (κεφάλαιο 8.1) : Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες και στη συνέχεια για άλλους δώδεκα (12) μήνες ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν από τη λήξη έκαστου δωδεκάμηνου (12μηνου) απασχόλησης. Μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης (12μηνης) επιχορήγησης η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της (επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο) για τρεις (3) μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση της επιχορήγησης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, μετά τη λήξη της επιχορήγησης (συνολικά 12+12=24 μήνες) η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για έξι (6) μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση της επιχορήγησης εκ νέου για άλλους δώδεκα (12) μήνες, μετά τη λήξη της επιχορήγησης (συνολικά 12+12+12=36 μήνες) η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για εννέα (9) μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος.
Στη περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν αιτηθούν την επέκταση του προγράμματος, η δέσμευση της διατήρησης του προσωπικού για άλλους τρεις (3) μήνες χωρίς επιχορήγηση παραμένει τόσο στο πρώτο 12μηνο απασχόλησης (12+3=15 μήνες) όσο και στο δεύτερο (24+6=30 μήνες).
Για τους επιχορηγούμενους μακροχρόνια ανέργους η επιχείρηση δεν υποχρεούται σε δέσμευση μετά τη λήξη κάθε δωδεκάμηνου απασχόλησης.
Επιχορήγηση (κεφάλαιο 8.2) : Η επιχορήγηση για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους, ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές.
Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.
Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο απολογιστικά.»

Με δεδομένο ότι το α’ δωδεκάμηνο τελειώνει στις 17.05.2023, το ν.π. να αιτείται την επιμήκυνση του προγράμματος και την επέκταση της επιχορήγησης για άλλους (12) μήνες. Εφόσον το αίτημα γίνει δεκτό, ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στον πρ/σμό του ν.π. και το επόμενο οικ. έτος 2024 και στον πρ/σμό του κάθε επόμενου έτους, ανάλογα με τη διάρκεια και επιμήκυνση της συμμετοχής του φορέα στο πρόγραμμα”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages