ΟΜΟΦΩΝΑ η προέγκριση του απολογισμού του δήμου Τριφυλίας για το 2019 - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020

ΟΜΟΦΩΝΑ η προέγκριση του απολογισμού του δήμου Τριφυλίας για το 2019


Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας προχώρησε στον προέλεγχο και την προέγκριση του απολογισμού του δήμου για το 2019, όπως και του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης για το ίδιο έτος. Σε ό,τι αφορά τον απολογισμό, τα βεβαιωθέντα έσοδα είναι 23.156.660 ευρώ, από τα οποία εισπραχθέντα είναι 18.188.677 και εισπρακτέα (υπόλοιπα) 4.957.220. Σε ό,τι αφορά τα έξοδα, τα ενταλθέντα είναι 10.208.734 και το ίδιο ποσό είναι και τα πληρωθέντα. Σε ό,τι αφορά τον ισολογισμό σε σχέση με την εξέλιξη των εσόδων, τα συνολικά οργανικά έσοδα του δήμου της χρήσεως 2019 ανήλθαν στο ποσό των 7.936.838,31. 
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 859.189,11, τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 817.697,73 και τα έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων ποσού 6.658,02, τα συνολικά έσοδα του δήμου ανέρχονται στο ποσό των 9.620.383,17. Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις που ελήφθησαν το 2019, ανέρχονται στο ποσό του 1.173.172,84, εκ των οποίων 138.285,13 κάλυψαν λειτουργικά έξοδα. 
Η κατανομή των εξόδων στις υπηρεσίες του δήμου έχει ως εξής: Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 7.743.009,01. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του δήμου ανήλθαν στο ποσό των 1.410.573,85, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 56.129,34, τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 161.447,43. Τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2019 ανήλθαν στο ποσό των 9.612.279,27, εκ των οποίων τα οργανικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 9.371.159,63, ενώ τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα, τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων και οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους στο ποσό των 241.119,64. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019 ποσού 9.620.383,17 μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2019 ποσού 9.612.279,27, αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2019 που ανέρχεται στο ποσό των 8.103,90. Τα χρηματικά διαθέσιμα έχουν ως εξής: Οι συνολικές εισπράξεις του δήμου στη χρήση 2019 και το χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2018 ανήλθαν στο ποσό των 18.188.677,81, ενώ οι συνολικές πληρωμές του δήμου στη χρήση 2019 ανήλθαν στο ποσό των 10.208.734,15. 
Η διαφορά ύψους 7.979.943,66 αποτελεί το αδιάθετο χρηματικό υπόλοιπο την 31-12-2019,το οποίο μειώνεται: α) κατά το ποσό των 71.002,49, που αφορά μισθοδοσία Α’ δεκαπενθημέρου Ιανουαρίου 2020, που δεν έχει υπολογισθεί η πληρωμή στο δημόσιο λογιστικό, ενώ έχει γίνει ανάληψη του ποσού από την Ε.Α.Π. στις 24/12/2019, β) κατά το ποσό των 600,00 που αφορά απαίτηση είσπραξης από POS EUROBANK 31-12-2019, η οποία αποδίδεται 2/1/2020 και διαμορφώνεται στα 7.908.341,17. Τα δάνεια του δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.357.170,31, από τα οποία ποσό 2.095.768,02 (μακροπρόθεσμο τμήμα) αφορά τις δόσεις κεφαλαίου που θα καταβληθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως 2020 και ποσό 261.402,29 (βραχυπρόθεσμο τμήμα) αφορά τις δόσεις κεφαλαίου που θα καταβληθούν στην επόμενη χρήση 2020. 
Στη χρήση 2019 ο δήμος δεν προσέφυγε σε δανεισμό από κανένα πιστωτικό ίδρυμα. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του δήμου ανέρχεται στο ποσό των 2.004.548,86, το οποίο προσαυξανόμενο με το βραχυπρόθεσμο τμήμα των μακροπροθέσμων δανείων ποσού 261.402,29 ανέρχεται στο ποσό των 2.265.951,15, ενώ οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, χρεόγραφα και διαθέσιμα, ανέρχονται στο ποσό των 10.485.127,8.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages