ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

 


Η  
ανακοίνωση του δημοτικού συμβούλου Τριφυλίας, Γιάννη Μερκούρη

Η Ο.Ε του Δήμου με την αριθ.280/2022 απόφασή της(ΑΔΑ:6Ρ6ΟΩΗΕ-ΗΑ2)καθόρισε εκ νέου του όρους του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων». Ο καθορισμός των όρων ήλθε για τρίτη φορά στην Ο.Ε.,μετά από δύο ακυρώσεις του διαγωνισμού από την ΑΕΠΠ, λόγω των καταχρηστικών όρων που περιείχαν οι διακηρύξεις.

Στη συγκεκριμένη απόφαση στο άρθρο 22.Ε. «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης», περιλαμβάνονται τα εξής: «Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης-συμβάσεων οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν και να προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά(σ.31 της ΑΟΕ).

1.ISO…………………………………………………………………………………..

6. Βεβαίωση σύμφωνα και με την Εγκύκλιο αρ.17312/Δ9.506/4-5-20 του Υπουργείου Εργασίας «Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARSCOV-2».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages