Διαγωνισμό μετρήσεων υδάτων διεξάγει η ΔΕΥΑ Τριφυλίας - KYPARISSIANEWS.COM Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023

Διαγωνισμό μετρήσεων υδάτων διεξάγει η ΔΕΥΑ Τριφυλίας

 


Η ΔΕΥΑ Τριφυλίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας «Εργαστηριακές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της ΔΕΥΑ Τριφυλίας».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 74.387,60 ευρώ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργαστηριακές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Τριφυλίας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες, με δυνατότητα χρονικής παράτασης έως δύο μηνών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17/11/2023 και ώρα 23:59 μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στις 20/11, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages