Η ΔΑΟΚ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΚΓΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΔΑΟΚ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΚΓΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

 


Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ΄αριθμ΄ 2454/235853/20-9-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 3645/Β΄/1-10-2019)  όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ΄3057/345752/02-10-2021 ΥΑ (ΦΕΚ 5822/Β΄/13-12-2021) όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου υποχρεούνται αμέσως  μετά το πέρας του τρύγου να υποβάλουν ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ σύμφωνα με τους ΚΑΝ(ΕΕ) 2018/273 και 2018/274.

Διευκρινίζεται ότι στους υπόχρεους υποβολής της δήλωσης συγκομιδής περιλαμβάνονται και:

α) οι παραγωγοί οίνου που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων και οι οποίοι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.

β) οι αμπελουργοί/ παραγωγοί οίνου που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή τους επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.

γ) οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου ή μέλη οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο ή στο οινοποιείο στο οποίο παραδίδει η εν λόγω οργάνωση παραγωγών.

Οι εν λόγω αμπελουργοί διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής


Η υποβολή της ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ γίνεται μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ  
http://e-services.minagric.gr/, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Αυγούστου κάθε έτους έως και την 15η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους

Οι αμπελουργοί κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής στις περιπτώσεις όπου:

α) υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή και άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων καταστροφής

β) κατέχουν νέους αμπελώνες που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί

γ) έχουν εγκριθεί/ λάβει οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια του μέτρου της «πρώιμης συγκομιδής» στην εν λόγω αμπελοοινική περίοδο.

Πριν την οριστική υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής είναι σημαντικό να επιβεβαιώνονται τα στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτές όσον αφορά στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, στις καλλιεργούμενες ποικιλίες και στις αποδόσεις των αμπελοτεμαχίων. Την ευθύνη για την ορθή υποβολή των εν λόγω δηλώσεων φέρει ο ίδιος ο παραγωγός.

Για να ισχύει η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής θα πρέπει στην ηλεκτρονική εφαρμογή να έχει γίνει   «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ». Μόνο μετά την οριστικοποίηση της εν λόγω δήλωσης είναι δυνατή η εκτύπωση αυτής.

 Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη δήλωση συγκομιδής που έχει υποβάλει και οριστικοποιήσει, έχει την δυνατότητα να ζητήσει τη διόρθωση της δήλωσής του από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. Η νέα εκτύπωση θα περιλαμβάνει τις αλλαγές όπως αυτές έγιναν από τη Δ.Α.Ο.Κ.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 5 της υπ΄αριθμ΄ 2454/235853/20-9-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 3645/Β/1-10-2019), στις περιπτώσεις όπου δεν έχει υποβληθεί δήλωση συγκομιδής από τον υπόχρεο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου και επιβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν.4235/2014.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και πέντε (5) αμπελοοινικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του μητρώου, για τον χαρακτηρισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρ. 1 του στοιχείου  δ) του Καν. (ΕΕ) 2018/273 ως «εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση»: αμπελουργική έκταση στην οποία δεν εκτελούνται πλέον τακτικές καλλιεργητικές εργασίες με σκοπό τη λήψη εμπορεύσιμου προϊόντος, της οποίας η εκρίζωση έχει ως αποτέλεσμα να μην δικαιούται ο παραγωγός να λάβει άδεια για αναφύτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες:

  • Στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, 1ος όροφος, γραφεία 2 & 3, τηλ.:2761361502 και 2761361506.

  • Στο γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Φιλιατρών τηλ. 27610-22338.

  • Στο γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Γαργαλιάνων τηλ. 27630-22510.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages