Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ παρέλαβε έργο αγωγού ομβρίων Γαργαλιάνων - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ παρέλαβε έργο αγωγού ομβρίων Γαργαλιάνων

 


Με ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας παρέλαβε έργο αγωγού ομβρίων της Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων.

Στο απόσπασμα από το Πρακτικό 38/2023 (ΑΔΑ: 9Ε1Β465ΘΠ4-92Π) αναγράφεται, μεταξύ άλλων: «Η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της ΔΕΥΑΤ, Δρ. Γεωργουσοπούλου Ιωάννα-Νεκταρία, εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την ενημέρωση για την αποκατάσταση αγωγού ομβρίων στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων, είπε: Η μελέτη 58/2021 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας (α.π. εισερχομένων Δ.Ε.Υ.Α.Τ. 4119/22-11-21) εκπονήθηκε προκειμένου να καταστεί εφικτή η αποκατάσταση αγωγών ομβρίων υδάτων στην περιοχή Παλαιά Σφαγεία και στην περιοχή κοντά στο παλαιό σχολείο Λαγάκια, στην οδό Παναγοπούλου της Δ.Ε. Γαργαλιάνων.

Προς αυτή την κατεύθυνση συνήφθη η α.π. 1096/07-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010349801 2022-04-07) σύμβαση έργου μεταξύ της δημοτικής επιχείρησης και του αναδόχου Καραχάλιος Κων. Αριστομένης, χωματουργικά-εργολαβίες ιδιωτικών τεχνικών έργων με ίδια υλικά – εμπόριο στερεών καυσίμων ελαιοπυρήνα – αδρανών υλικών – τζακιών.

Ο πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τριφυλίας, με το α.π. 3293/16-10-2023 έγγραφό του, προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, ενημέρωσε ότι εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, υπήρξε κατεπείγουσα ανάγκη άμεσης εκτέλεσης του παραπάνω έργου και έτσι αυτό εκτελέστηκε πριν οριστεί επιβλέπων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ανωτέρω εγγράφου, αιτήθηκε τον έλεγχο των εργασιών που έχει εκτελέσει ο ανάδοχος από αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας.

Σε απάντηση του εγγράφου αυτού, στις 26/10/2023, διαβιβάστηκε στη δημοτική επιχείρηση το α.π. ΔΤΥ985/12783 (α.π. εισερχομένων ΔΕΥΑΤ 3444/26-10-2023) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο ενημερώνει ότι έλαβε το φάκελο του εν λόγω έργου από τη δημοτική επιχείρηση στις 20/4/2022, προκειμένου όπως ορισθεί επιβλέπων μηχανικός, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν. 4412/16.

Ωστόσο, έπειτα από αυτοψία που πραγματοποίησε αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, διαπίστωσε ότι το έργο είχε ήδη ολοκληρωθεί και για το λόγο αυτό δεν υφίσταται λόγος ορισμού επιβλέποντος μηχανικού για να παρακολουθεί και πιστοποιεί την έκβαση των εργασιών.

Κοινώς, υπάρχει απόκλιση από τα όσα ορίζονται στο αρ. 168 του Ν. 4412/16 περί βεβαίωσης περάτωσης εργασιών, καθώς δε δύναται να εκδοθεί από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενώ παράλληλα δεν είχε γίνει και κάποια έγγραφη όχληση από τον ανάδοχο.

Λόγω του ότι ο ανάδοχος ενήργησε με προφορική εντολή του προέδρου Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ, θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση για την παραλαβή του έργου, αλλά και για την περαιτέρω εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών εκκαθάρισης και εξόφλησης του αναδόχου. Παρακαλώ όπως αποφασίσετε σχετικά.

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη: – την εισήγηση της Αν. Γεν. Διευθύντριας – τις σχετικές διατάξεις των Ν. 1069/80, Ν. 4483/17, Ν. 4412/16, Ν. 4782/21 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα – την αριθ. 58/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας – την α.π. 1096/07-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010349801 2022-04-07) – το α.π. 3293/16-10-2023 έγγραφο προέδρου το οποίο ενημερώνει για την εκτέλεση των εργασιών προ του ορισμού επιβλέποντος μηχανικού, το α.π. ΔΤΥ985/12783 (α.π. εισερχομένων ΔΕΥΑΤ 3444/26-10-2023) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, το γεγονός ότι δεν είχε οριστεί επιβλέπων μηχανικός εγκαίρως και την απόκλιση που υπάρχει από τα αρ. 168 & αρ. 172 του Ν. 4412/16, όπως ισχύουν σήμερα, και έπειτα από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Παραλαμβάνει το έργο με τίτλο: Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων Δ.Κ. Γαργαλιάνων

Β) Εντέλλει την αν. γενική διευθύντρια και την Οικονομική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Τριφυλίας όπως προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες, όταν ο ανάδοχος προχωρήσει στην έκδοση του σχετικού τιμολογίου, για την εκκαθάριση και εξόφληση αυτού. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 188/2023». 

Του Ηλία Γιαννόπουλου

*ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages