ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ για κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Τριφυλίας - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ για κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Τριφυλίας


Ο Δήμος Τριφυλίας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής Κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Τριφυλίας, έτους 2023», προϋπολογισμού 54.614,05 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ναυαγοσωστική Κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Τριφυλίας, έτους 2023. Να σημειωθεί ότι και για το έτος 2023 ως πολυσύχναστη παραλία στο Δήμο Τριφυλίας έχει χαρακτηριστεί αυτή του «Αϊ Λαγούδη» Κυπαρισσίας. 
 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (04) μήνες, ήτοι από 01/06/2023 έως 30/09/2023. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ενώ η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/05/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί την 26/05/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages