ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ η αποκομιδή ογκωδών στερεών αστικών αποβλήτων - KYPARISSIANEWS.COM Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ η αποκομιδή ογκωδών στερεών αστικών αποβλήτων


 Απόφαση για την ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών «Διαχείριση και Αποκομιδή Στερεών Αστικών Αποβλήτων Δ.Ε Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας (2023) μη επιτρεπτών αποβλήτων στη ΜΕΑ (ΚΑΛΙΡΡΟΗΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» πήρε στην τελευταία συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας.

Σύμφωνα με την απόφαση η διάρκεια των εργασιών θα είναι μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους (2023) ή μέχρι εξαντλήσεως αποκομιδής των ποσοτήτων των ογκωδών στερεών αστικών αποβλήτων, ενώ το κόστος είναι 29.760 €.

Στην εισήγησή του ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης κος Μπούζας, αναφέρει: Ο Δήμος Τριφυλίας διαχειρίζεται καθημερινά μεγάλο αριθμό μεταχειρισμένων στρωμάτων, μικροεπίπλων , ηλεκτρικών συσκευών , φυτικών υπολειμμάτων από καθαρισμούς οικοπέδων κλαδέματα δέντρων κ.λ.π τα οποία εγκαταλείπονται στους δρόμους της πόλης από τους δημότες λόγω ανακαινίσεων οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση και δεν γίνονται δεκτά από την ΜΕΑ (Καλιρρόης)Μεσσηνίας. Κατά συνέπεια για την αποφυγή συσσώρευσης ογκωδών αποβλήτων και την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας θα πρέπει τα εγκαταλελειμμένα να μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης για επεξεργασία. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είναι φορείς οι οποίοι εγκρίνονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.) εποπτεύονται από το ΥΠΕΝ και αναλαμβάνουν την συλλογή , αποθήκευση, επεξεργασία , ανακύκλωση και την εν γένει αξιοποίηση και διάθεση ογκωδών αποβλήτων και λοιπών υλικών. Η εν λόγω εργασία, λόγω και του μεγάλου όγκου ογκωδών στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεν δύναται να υλοποιηθεί από την Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, διότι ο Δήμος δεν διαθέτει ούτε τον απαιτούμενο αριθμό μηχανημάτων ούτε επαρκή αριθμό διαθέσιμων εργατών για τις ανάγκες των συνεργείων αποκομιδής ογκωδών στερεών αστικών αντικειμένων. Σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές Περιγραφές, η ανάγκη σε προσωπικό και μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών, για όλες Δημοτικές Ενότητες, ανέρχεται σε πλέον από δύο μήνες συνεχούς απασχόλησης μηχανημάτων και προσωπικού, πράγμα που καθιστά ανέφικτη την εκτέλεσή τους από το Δήμο. Οι εργάτες του Δήμου απασχολούνται στο σύνολό τους στην καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων με τα απορριμματοφόρα και τον καθαρισμό μικρών κάδων από πάρκα και δημόσιους χώρους, και δεν υπάρχει δυνατότητα αποδέσμευσής τους για την παραπάνω εργασία. Πέραν τούτων η ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, πρωταρχικά για λόγους δημόσιας υγείας και καθαριότητας του Δήμου λόγω του συσσωρευμένου μεγάλου όγκου ογκωδών καθώς και της πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων από το φράξιμο φρεατίων απορροής όμβριων, καθώς και ενόψει των επικείμενων εορτών και της αναμενόμενης άφιξης μεγάλου αριθμού πολιτών και τουριστών στην πόλη.

Κατόπιν των ανωτέρων, ο Δήμος Τριφυλίας (για Δ.Ε Κυπαρισσίας) για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην
αυξημένη ανάγκη των εν λόγω εργασιών , εισηγούμαστε όπως προχωρήσει σε διενέργεια απευθείας ανάθεσης
για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής μεταφοράς ογκωδών στερεών αστικών αποβλήτων σε οικονομικό
φορέα , ο οποίος θα διαθέτει άδεια διαχείρισης και επεξεργασίας ογκωδών αποβλήτων , είτε είναι
συμβεβλημένος με αδειοδοτημένα συστήματα για επεξεργασία των αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Οι εργασίες ανέρχονται σε συνολικό κόστος 29.760,00 € με ΦΠΑ 24% και περιγράφονται στην
Τεχνική Έκθεση ΚΑΘ 15/2023 της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Ο Δήμος Τριφυλίας
έχει προβλέψει στον προϋπολογισμό 2023 τις εργασίες με τίτλο: «Δαπάνες συλλογής – αποκομιδή ογκωδών
στερεών αστικών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων Δ.Ε. Κυπαρισσίας 2023» με Κ.Α.: 20.6277. 01 με το ποσό
29.760,00 €. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει την εργασία μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους ή μέχρι εξαντλήσεως αποκομιδής των ποσοτήτων των ογκωδών στερεών αστικών αποβλήτων.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης η Μαρία Πανουσιοπούλου τοποθετήθηκε ως κάτωθι:
« Ψηφίζω ΚΑΤΑ.
Η εισήγηση της Δ/νσης Διαχ/σης Απορριμμάτων είναι ΑΟΡΙΣΤΗ.
Η δαπάνη των 29.760,00€ αφορά ΜΟΝΟ την Δ.Ε. Κυπαρισσίας. Αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή :
1) Ο ανάδοχος θα εκτελέσει την εργασία μέχρι τέλους του έτους και σήμερα βρισκόμαστε στο
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ του 2023.
2) Τα ογκώδη απόβλητα θα παραλαμβάνονται από τον ανάδοχο από καθορισμένα σημεία και θα
μεταφέρονται σε χώρο……….
Ποια είναι τα καθορισμένα σημεία ;;;
Ποιος είναι ο χώρος διαχείρισης και επεξεργασίας αυτών;;;
Ποιος είναι ο οικονομικός φορέας και εάν διαθέτει έγκριση από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ;;;
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την αποκομιδή – διαχείριση ογκωδών αστικών αποβλήτων
προσδιορίζεται σε 160 τόνους με τιμή μονάδας 150€/τμ…..
Απορίας άξιο είναι πως υπολογίστηκαν οι 160 τόνοι για να δικαιολογήσετε την δαπάνη των 30.000,00€;;;
Επειδή δεν πήρα απαντήσεις στις εν λόγω ερωτήσεις μου ψηφίζω κύριοι με επιφύλαξη ΚΑΤΑ.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages