Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της Μαραθόπολης - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της Μαραθόπολης


Ανάδοχος η “Avaton Sioris Constructions” Στον οικονομικό φορέα «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. “Avaton Sioris Constructions” κατακυρώθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας η Ανάπλαση Παραλιακής Μαραθόπολης. Στην απόφαση, που δημοσιεύθη
κε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6ΖΔΜΩΗΕ-ΣΒ8, αναγράφεται ότι η Ο.Ε. “αποφασίζει ομόφωνα: Εγκρίνει το από 27/6/2022 Πρακτικό 3 ελέγχου δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και, ως εκ τούτου, κατακυρώνει το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «Ανάπλαση παραλιακής Μαριούπολης», στον οικονομικό φορέα «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. Avaton Sioris Constructions, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 24,57%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης και συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς 168.447,52 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 166/2022”. 
 Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο υλοποιείται ύστερα από την απόφαση ένταξης της ως άνω Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5107710 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» στις 15 Οκτωβρίου 2021 από τον τότε πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER του ΕΦ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ ΟΤΑ, Στάθη Αναστασόπουλο. Ο Δήμος Τριφυλίας θα υλοποιήσει τμήμα της Μελέτης Ανάπλασης Παραλιακής Οδού Μαραθοπόλεως που συντάχθηκε το 2002 από την αρχιτέκτονα μηχανικό Τζαβάρα-Σκούντζου Γεωργία-Σοφία στο τ. Δήμο Γαργαλιάνων. Το έργο της ανάπλασης της οδού έχει υλοποιηθεί κατά ένα μεγάλο μέρος με δύο προγενέστερα έργα, του τ. Δήμου Γαργαλιάνων και του Δήμου Τριφυλίας, που περιλάμβαναν τη πλακόστρωση της παραλιακής οδού πλάτους 4,00 μ. έμπροσθεν των καταστημάτων του οικισμού. 
 Με την υπ’ αρ. 5/2021 μελέτη του Δήμου και το νέο έργο ολοκληρώνεται η ανάπλαση που αφορά στο τμήμα των πεζοδρομίων και του φωτισμού της παραλιακής οδού. Το σύνολο της επιφάνειας που θα πλακοστρωθεί είναι 1.843,00 τ.μ. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι κάτωθι
: • Εκσκαφές και αποξηλώσεις λοιπών επιστρώσεων (τσιμεντοκονίες, σκυροδετήσεις, κράσπεδα κ.λπ) • κατασκευή υπόβασης από θραυστό υλικό για την ισοπέδωση των επιφανειών • τοποθέτηση χαλύβδινου δομικού πλέγματος • Κατασκευή τοιχίου (0,30*0,20) στο όριο της ρυμοτομικής γραμμής • Κοιτόστρωση από σκυρόδεμα των επιφανειών σε πάχος 0,12 μ. • Πλακόστρωση με ψηφιδόπλακες 40Χ40 σε επιφάνεια εμβαδού 1.188,00 τ.μ. • Κυβόστρωση με κυβόλιθους 15Χ15 σε επιφάνεια εμβαδού 126,00 τ.μ. • Πλακόστρωση με ειδικές πλάκες 40Χ40 για τη δημιουργία οδηγού τυφλών και ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ σε επιφάνεια εμβαδού 154,00 τ.μ.
 • Πλακόστρωση με πέτρινες πλάκες ορθογωνισμένες, στο νότιο τμήμα της οδού, σε επιφάνεια εμβαδού 375,00 τ.μ. • Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων σε δύο θέσεις • Κατασκευή με πέτρα 3 παρτεριών και 5 καθισμάτων (παγκάκια) • Φύτευση 10,00 δέντρων κατάλληλων για παραθαλάσσιο κλίμα (Αλμυρίκι, ακακία κ.α.) • Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου • Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων καθαριότητας κατοικίδιων • Εκσκαφή ορύγματος του υπογείου δικτύου βάθους 0,70 cm • Διάστρωση άμμου λατομείου στον πυθμένα του ορύγματος • Τοποθέτηση σωλήνων σπιράλ • Εγκιβωτισμός με άμμο λατομείου, τοποθέτηση πλέγματος σήμανσης και πλήρωση με τα προϊόντα εκσκαφής ή άλλο κατάλληλο υλικό μέχρι το επίπεδο τοποθέτησης του σκυροδέματος • Τοποθέτηση φρεατίων έλξης καλωδίων • Κατασκευή βάσεων έδρασης ιστών φωτισμού από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και οπλισμένο σκυρόδεμα • Τοποθέτηση ιστών φωτισμού πλήρων με τα φωτιστικά σώματα, την καλωδίωση, τα ακροκιβώτια, τις θυρίδες και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό • Τοποθέτηση δύο κεντρικών ηλεκτρικών πινάκων (πλήρων με τα εξαρτήματά τους) με αντικατάσταση των υπαρχόντων που έχουν υποστεί φθορά, σύμφωνα με τις ανάγκες τροφοδοσίας. Το πίλαρ που θα τοποθετηθεί στο λιμάνι θα είναι ανοξείδωτο. Του Ηλία Γιαννόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages