ΜΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

ΜΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ


 Με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Ο.Ε. Τριφυλίας την Τετάρτη 27 Ιουλίου, στη 1 το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

1) Λήψη απόφασης για την έγκριση της πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
2) Έγκριση Πρακτικού ΙΙ σχετικά με τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Εκτυπωτών / Φωτοτυπικών/ FAX (Μελάνια – Toner – Drum) – Φωτοαντιγραφικό Χαρτί & Γραφική Ύλη – Λοιπά Υλικά Γραφείου Δ. Τριφυλίας 2022-2023»
3) Άσκηση ή μη ένδικων μέσων (προσφυγής) κατά της αριθ. 199657/14-06-2022 αποφάσεως Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, για επιβολή προστίμου στο Δήμο Τριφυλίας
4) Λήψη απόφασης άσκησης ή μη έφεσης κατά της αριθ. 46/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας με ενάγοντα τον Βασίλειο Νίτσο του Χαραλάμπους και άσκησης ή μη αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της ως άνω απόφασης
5) Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της ανάθεσης εργασιών, μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για : α) Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων και β) Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου (πλατειών, αλσυλλίων, πάρκων κ.λ.π.) Δ. Τριφυλίας
6) Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής, ποσού 25.830,00€, στο Δήμο Τριφυλίας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
7) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση καντουνιών Φιλιατρών» (Α.Μ. 53/2020)
8) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο «Πλακόστρωση καντουνιών Φιλιατρών» (Α.Μ. 53/2020)
9) Καθορισμός εκ νέου των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Προμήθεια Χημικών Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας»
10) Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ. Τριφυλίας, οικ. έτους 2022 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages