Διαγωνισμός για τεχνικά έργα αγροτικής οδοποιίας στην Τριφυλία - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Διαγωνισμός για τεχνικά έργα αγροτικής οδοποιίας στην Τριφυλία


 Η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας στη χθεσινή συνεδρίασή της ενέκρινε την με αριθ. 5/2023 Τεχνική Μελέτη και καθόρισε τους όρους δημοπράτησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Τεχνικά έργα Αγροτικής Οδοποιίας» του Δήμου Τριφυλίας, εκτιμώμενης αξίας 281.290,33 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 % ).

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης με την μορφή του οπλισμένου σκυροδέματος, του άοπλου σκυροδέματος (τοιχία βαρύτητας) και των 23 συρματοκιβωτίων ώστε να αντιμετωπιστούν οι κατολισθήσεις δρόμων. Επίσης περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα τεχνικά για την συλλογή και διοχέτευση των ομβρίων , καθώς και η αποκατάσταση της οδοποιίας σε σημεία που έχει διαβρωθεί από εσφαλμένη διοχέτευση των ομβρίων υδάτων.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/04/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/04/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages