ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 21 Απριλίου 2022

ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑ

 


Εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ανάπλαση παραλιακής Μαραθόπολης» από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.

Στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν 4 οικονομικοί φορείς και έτσι σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρακτικό συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία και με τους 4 συμμετέχοντες και προχωρά το επόμενο στάδιο που είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς τους.
Η απόφαση ωστόσο πάρθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Γιάννη Μερκούρη ο οποίος ζήτησε την αναβολή του θέματος τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«Από τις διατάξεις της διακήρυξης είναι απολύτως σαφές ότι πρακτικό ελέγχου εγγυήσεων συμμετοχής συντάσσεται μόνο στην περίπτωση που πρέπει να απορριφθεί μία προσφορά βάσει του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. Σε αντίθετη περίπτωση συντάσσεται πρακτικό αποσφράγισηςδικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών, το οποίο καταλήγει σε εισήγηση για ανάθεση της σύμβασης.
Το πρακτικό που έχει διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή έχει σοβαρές ελλείψεις και θα πρέπει να επιστραφεί στην Επιτροπή Διαγωνισμού προς συμπλήρωση και ανασύνταξη: Το πρακτικό που διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή δεν περιλαμβάνει έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής (δεν αναφέρεται πουθενά ο έλεγχος των ΕΕΕΣ των συμμετεχόντων). Δεν περιλαμβάνεται (αν και αναφέρεται) ο κατάλογος συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, ώστε να προκύπτει η σειρά με την οποία γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών. Δεν υπάρχει εισήγηση της Επιτροπής για ανάθεση της σύμβασης (ανάδειξη προσωρινού μειοδότη).
Η Οικονομική Επιτροπή δεν δύναται να κάνει δεκτές προσφορές για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών. Κατά συνέπεια θα πρέπει να αναβληθεί το θέμα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages