«Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης “Καπετάν Τέλος Άγρας”» - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

«Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης “Καπετάν Τέλος Άγρας”»


ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Η «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης “Καπετάν Τέλος Άγρας”» 

 Ειδικότερα, στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της Ο.Ε. είπε: Με την αριθ. 29/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η αριθ.66/2021 Μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης “Καπετάν Τέλος Άγρας”». 

Κατά της αριθ. 1728/15-02-2022 Διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού κατατέθηκε η με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 393/11-03-2022 Προδικαστική Προσφυγή, οπότε και λήφθηκε η αριθ.78/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας κι επαναδημοπράτησης του έργο, λαμβάνοντας υπόψη και τις επισημάνσεις της υποβληθείας προσφυγής. Σύμφωνα με το αριθ. 46/13-04-2022 Πρακτικό της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η υποβληθείσα προσφυγή τέθηκε στο αρχείο της Α.Ε.Π.Π.. Κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το Γραφείο Δημάρχου, μας υποβλήθηκαν οι νέοι όροι δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης “Καπετάν Τέλος Άγρας”». Σας θυμίζω ότι το εν λόγω έργο αφορά στην αντικατάσταση των αγωγών του δικτύου μεταφοράς πόσιμου νερού του Συνδέσμου Ύδρευσης “Καπετάν Τέλος Άγρας” και ειδικότερα στην αντικατάσταση του συνόλου των μεταφορικών αγωγών του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου καθώς και στην προσθήκη φρεατίων ελέγχου του δικτύου (φρεάτια πιεζόθραυσης, φρεάτια ελέγχου παροχής, εξαερισμού, εκκένωσης κ.λ.π.). Η συνολική του δαπάνη είναι 8.470.000,00€ […] Η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει με ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασίας άνω των ορίων (διεθνή διαγωνισμό), με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Με την παρούσα απόφαση πρέπει να αποφασίσουμε τον καθορισμό εκ νέου των όρων του εν λόγω διαγωνισμού.

Ο κ. Μερκούρης τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Στη διακήρυξη του έργου του Συνδέσμου που εισάγετε σήμερα για ψήφιση στην Ο.Ε. προκύπτει και μάλιστα πολύ σοβαρό το εξής θέμα: όχι μόνο ως δημοτική αρχή δεν πήρατε κανένα μήνυμα από τα πολλά παθήματα των ακυρώσεων διαγωνισμών και της ζημίας που υφίσταται ο Δήμος από τις συνεχείς ακυρώσεις, αναβολές και καθυστερήσεις διαγωνισμών και συμβάσεων, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι πλέον ακολουθείτε συστηματικά την τακτική χρησιμοποίησης μεθόδων για την φωτογράφιση και κατά συνέπεια την προεπιλογή των αναδόχων των έργων, για προφανείς σε όλους σκοπούς. Παρά το γεγονός ότι:
– για την διακήρυξη του συγκεκριμένου έργου υποβλήθηκαν δύο προδικαστικές προσφυγές,
– για τη δημοπράτηση του έργου δεν τηρήθηκαν οι τύποι αλλά και ούτε και η ουσία του νόμου,
– η ΑΕΠΠ αποφάσισε την αναστολή του προηγούμενου διαγωνισμού (πλατεία Γαργαλιάνων),η οποία
περιείχε πολλά κοινά στοιχεία με αυτή που συζητείται
– η εν λόγω διακήρυξη έφτασε να αποτελεί θέμα εξέτασης των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων
και των αρμοδίων υπηρεσιών των δημοσίων συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ, ΓΓΥ),
Η δημοτική αρχή ματαίωσε την προηγούμενη διαδικασία για να φέρει πάλι την ίδια διακήρυξη!!! Αν και οι
προσφυγές που είχαν κατατεθεί αναδείκνυαν δεκάδες λόγους ακύρωσής της, η δημοτική αρχή μόνο πέντε
λέξεις διόρθωσε. Όλα τα υπόλοιπα (φωτογραφικές απαιτήσεις, καταχρηστικά κριτήρια επιλογής, ασαφή και
αυθαίρετα κριτήρια ανάθεσης), έχουν παραμείνει ως είχαν!!!!
Για άλλη μία φορά δυστυχώς η διακήρυξη βρίθει λαθών και ασαφειών (φαίνεται ότι ο συντάκτης του κειμένου
δεν γνωρίζει ούτε το πως γράφεται ο Δήμος Τριφυλίας). Ορισμένα από τα λάθη της δε, αποτελούν, ως είχαν
διαπιστώσει και οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στις προσφυγές τους, λόγους ακύρωσής της. Είναι
χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιούνται λάθος διατάξεις του Ν.4412/2016 σε όλο το κείμενο της διακήρυξης!
– Με την ίδια σπουδή δημοπρατείτε ένα σύνηθες τεχνικό έργο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όχι βάσει τιμής αλλά βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής βασισμένη σε ορισμένα κριτήρια αξιολόγησης. Πρόκειται για μία ειδική διαδικασία
που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν τεκμηριώνεται από το είδος της σύμβασης, ενώ τα οριζόμενα
κριτήρια βαθμολόγησης και τα λοιπά κριτήρια επιλογής δεν συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο της
συγκεκριμένης σύμβασης και επιπλέον είναι σκόπιμα ασαφή και αόριστα με σκοπό τον αποκλεισμό του
ανταγωνισμού, δεδομένου ότι δεν ορίζεται σαφώς ο τρόπος συμμόρφωσης σε αυτά, παρά μόνο
γενικόλογες περιγραφές.
– Ζητούνται από τους συμμετέχοντες τεχνικές μελέτες, τεχνικές εκθέσεις και έρευνες, χωρίς πουθενά να
προσδιορίζεται τι πρέπει να περιλαμβάνουν και με ποιες προδιαγραφές θα συνταχθούν. Ορισμένα δε
από αυτά τα κριτήρια είναι τόσο αόριστα (εκτίμηση κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου!), που
είναι σχεδόν βέβαιη η ακύρωση της διαδικασίας σε περίπτωση προσφυγής.
– Το ίδιο ισχύει και με την απαίτηση για έξι (6) διαφορετικά πιστοποιητικά ISO, μερικά από τα οποία
δεν έχουν καμία σχέση με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης (κοινωνική και εταιρική
υπευθυνότητα!). Είναι χαρακτηριστικό ότι, για κάποια από αυτά τα πιστοποιητικά (μεταξύ άλλων),
ακυρώθηκε από την ΑΕΠΠ η διακήρυξη της Πλατείας των Γαργαλιάνων
– Εξακολουθούν να υπάρχουν λάθη στις ημερομηνίες και τις προθεσμίες, ενώ δεν έχει ληφθεί υπ’ όψη
το γεγονός ότι πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό άνω των ορίων.
– Δεν έχει επικαιροποιηθεί η νομοθεσία με τις τελευταίες σημαντικές τροποποιήσεις της.
ΨΗΦΙΖΩ ΟΧΙ ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages