ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑ

 


Για να διασφαλιστεί ο καθαρισμός, προστέθηκε τροπολογία του υπάρχοντος νόμου, που γίνεται πιο αυστηρός με βαριές ποινές σε ιδιοκτήτες για αμέλεια και υποχρέωση του δήμου, στην περίπτωση αυτή, να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και να χρεώσει τον ιδιοκτήτη καθώς να του επιβάλλει και πρόστιμο. Στη Τριφυλία αρκετά οικόπεδα δεν έχουν αποψιλωθεί και οι ιδιοκτήτες οφείλουν να το πράξουν ως το τέλος του μήνα...

Τι λέει ο Νόμος

Η μέριμνα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των ιδιοκτητών, των νομέων, των επικαρπωτών και των μισθωτών για καθαρισμό, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της και, σε περίπτωση μη ανεύρεσης ή μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού των χώρων αυτών.
Ειδικά σε περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους, ο οικείος Δήμος αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, μεριμνά για την έκδοση Εισαγγελικής Παραγγελίας για τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των ως άνω χώρων.
Τα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο καθαρισμού των ως άνω χώρων από τους υπόχρεους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με Πυροσβεστική Διάταξη κατ’ εφαρμογή του αρ.167 του ν.4662/2020.

Ειδικά για τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό
«Σε περίπτωση, δε, μη τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 1, σύμφωνα με την απόφαση, οι υπόχρεοι καλούνται από τον οικείο δήμο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, στην οποία αναφέρεται κατ’ ελάχιστον ο χωρικός προσδιορισμός του οικοπέδου ή] άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο εντοπισμό του, να προβούν στις εργασίες καθαρισμού των χώρων της παρ. 1 του άρθρου 1. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του υπόχρεου ή τυχόν αντικλήτου του, επί αποδείξει. Για την ανεύρεση των στοιχείων του υπόχρεου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου, ο Δήμος δύναται να ανατρέχει ιδίως σε δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία του, καθώς και στα δεδομένα προσωπικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Εθνικού Κτηματολογίου.
Σε περίπτωση εγκαταλελειμμένων χώρων ή σε περίπτωση υπόχρεων προσώπων άγνωστων στοιχείων ταυτότητας ή αγνώστου διαμονής, η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται με θυροκόλληση και με ταυτόχρονη ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου δήμου. Η ανάρτηση αυτή είναι η μοναδική αναγκαία πράξη σε περίπτωση μη δυνατότητας θυροκόλλησης της πρόσκλησης.
Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, ο οικείος Δήμος, προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, ενώ σε περίπτωση περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας, με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, μεριμνά για την έκδοση Εισαγγελικής παραγγελίας δυνάμει της οποίας προβαίνει, στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων των ανωτέρω παραγράφων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages