ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΩΣ ΤΗΝ ΦΑΡΑΚΛΑΔΑ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΩΣ ΤΗΝ ΦΑΡΑΚΛΑΔΑ


Απόφαση στο θέμα «Έγκριση Πρακτικού I του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας”» ελήφθη στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας, αναδεικνύοντας ως προσωρινό ανάδοχο το μοναδικό οικονομικό φορέα που εκδήλωσε ενδιαφέρον με υποβολή προσφοράς
 Στην απόφαση, δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: 6ΝΦΤΩΗΕ-ΝΤΡ, αναγράφεται πως η Ο.Ε. αποφασίζει ομόφωνα: «Α. Επικυρώνει το από 14/10/2022 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο φέρεται ως προσωρινός ανάδοχος του έργου “Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας” ο οικονομικός φορέας Αργυράκης Ιωάννης του Χρήστου, με ποσοστό έκπτωσης 25,01%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Β. Να κληθεί ο προσωρινός ανάδοχος όπως υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (άρθρο 4.2, περίπτ. α’ της αριθ. 11397/19-09-2022 Διακήρυξης), από την κοινοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης – πρόσκλησης από το δήμαρχο προς αυτόν, τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 της αριθ. 11397/19-09-2022 διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 23 αυτής. 
 Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, θα προσκομιστούν με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα). 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 269/2022». Να σημειωθεί πως το έργο «Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας», με προϋπολογισμό μελέτης 99.873,09 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων με ασφαλτοτάπητα και ασφαλτόστρωση χαλικοστρωμένων οδοστρωμάτων διαφόρων οδών σε Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισσίας και 20 μέτρα ρειθροκράσπεδων στη Φαρακλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages