Το Πράσινο Ταμείο για την ένταξη της πλατείας Γαργαλιάνων - KYPARISSIANEWS.COM Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 8

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Παρασκευή 1 Απριλίου 2022

Το Πράσινο Ταμείο για την ένταξη της πλατείας Γαργαλιάνων


«Το Πράσινο Ταμείο νομίμως ενέταξε τον Δήμο Τριφυλίας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”» τονίζεται σε απάντηση του προέδρου του Πράσινου Ταμείου Ευστάθιου Σταθόπουλου. Η απάντηση αυτή δίνεται, καταθέτοντας τις απόψεις του Πράσινου Ταμείου επί της αναφοράς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας που έκαναν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τριφυλίας Παναγιώτης Κατσίβελας, Ευστάθιος Ανδρινόπουλος, Ιωάννη
ς Αδρακτάς, Ιωάννης Κατσούλας, Μαγδαληνή Καμπύλη-Ανδρινοπούλου, Σαράντος Κουκούμης. 
Η αναφορά αφορά την ένταξη του έργου ανάπλασης της πλατείας Γαργαλιάνων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, με τον ισχυρισμό των δημοτικών συμβούλων ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του οδηγού διαχείρισης του Πράσινου Ταμείου, η ένταξη δεν επιτρέπεται να στηρίζεται μόνο σε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Όπως αναφέρει ο κ. Σταθόπουλος, η θέση αυτή είναι εσφαλμένη και παραθέτει τους λόγους: Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, σύμφωνα με τον οδηγό διαχείρισης του χρηματοδοτικού προγράμματος, ένα από τα κριτήρια είναι η ωριμότητα της πρότασης που είναι και το πιο κρίσιμο. Για το συγκεκριμένο ο οδηγός προβλέπει πως για να κριθεί η ωριμότητα ενός έργου πρέπει να υποβληθούν μεταξύ άλλων «Απόφαση του ΔΣ ή της ΟΕ του δικαιούχου Δήμου για την υποβολή πρότασης. Απόφαση του ΔΣ ή της ΟΕ του δικαιούχου Δήμου για την κάλυψη από ιδίους πόρους ή και άλλη πηγή χρηματοδότησης του επιπλέον ποσού (πέραν του ποσού ένταξης στο Πράσινο Ταμείο) και την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης». Επίσης τονίζεται πως σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 παρ. 1 Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12.10.2020), «η Οικονομική Επιτροπή… αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για την χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα». Έτσι, «βάσει των ανωτέρω δεδομένου, εκ του ως άνω οδηγού διαχείρισης, αλλά και εκ του νόμου, προκύπτει ότι για την παραδεκτή υποβολή πρότασης, για την αξιολόγηση της και για την ένταξη της στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το Πράσινο Ταμείο αρκείται στην προηγούμενη έγκρισή της από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου». 
Στην συνέχεια αναφέρεται ότι στο Πράσινο Ταμείο προσκομίστηκε η 166/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας με θέμα τη λήψη απόφασης έγκρισης της αριθμ. 2/2021 μελέτης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Γαργαλιάνων» και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του εν λόγω έργου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου Δράσεις Περιβάλλοντος για το έτος 2021 – Άξονας προτεραιότητας 1 «Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου». Και ότι μέχρι σήμερα καμία επίσημη γνωστοποίηση δεν έχει γίνει στο Πράσινο Ταμείο για τυχόν ανάκλησή της ούτε σχετικό αίτημα του δήμου για απένταξη της πρότασης. Σε άλλα σημεία αναφέρονται:
 «Άλλωστε η ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου δεν συνεπάγεται αυτομάτως και καταβολή της χρηματοδότησης στον δικαιούχο Δήμο». «Τυχόν μεταγενέστερη της ένταξης μη τήρηση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων το δικαιούχου Δήμου μπορεί να οδηγήσει σε απένταξή του από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή στην μη καταβολή της χρηματοδότησης. Τα ζητήματα αυτά όμως κρίνονται σε επόμενα στάδια της υλοποίησης του έργου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Pages