ΔΡΙΜΗΣ ΑΠΟ Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: Σε Εθνική Αρχή Διαφάνειας και Αποκεντρωμένη για σύμβαση κατασκευής έργου - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

ΔΡΙΜΗΣ ΑΠΟ Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: Σε Εθνική Αρχή Διαφάνειας και Αποκεντρωμένη για σύμβαση κατασκευής έργου


 Έγγραφο για τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Επισκευή Σχολικών Κτηρίων ΔΕ Αετού», τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υπογραφή της, καθώς και το περιεχόμενό της, απέστειλε χθες προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Οικονομική, Τεχνική και Υπηρεσία Δόμησης Δ. Τριφυλίας, το Δημοτικό Σχολείο, το Σύλλογο Γονέων, το Κοινοτικό Συμβούλιο Κοπανακίου και τον ανάδοχο του έργου ο δημοτικός σύμβουλος Τριφυλίας, επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας», αντιπρόεδρος Ε.Σ. ΠΕΔ Πελοποννήσου, τ. δήμαρχος Αετού, Δημήτρης Δριμής.

Το έγγραφο έχει ως θέμα «H 17244/30-12-2021 Σύμβασης Κατασκευής Έργου του Δ. Τριφυλίας (Α.Μ. 65/2021), ύψους 74.141,31 ευρώ, που έγινε με απευθείας ανάθεση και μηδενική έκπτωση» και σε αυτό αναγράφεται: «Την 3η/2/2022 αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η 19/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Τριφυλίας (ΑΔΑ: 65Ξ2ΩΗΕ-ΕΜ5), με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Επισκευή Σχολικών Κτηρίων ΔΕ Αετού” (Α.Μ. 65/2021) μέχρι την 28η/2/2022. Της απόφασης αυτής έλαβα γνώση την 5η/2/2022. Στο λεκτικό της απόφασης αναφερόταν ότι πρόκειται για τη 17244/30-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009876665) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και του αναδόχου κ. Τζαμουράνη, για την υλοποίηση του έργου “Επισκευή Σχολικών Κτηρίων ΔΕ Αετού” (Α.Μ. 65/2021).

Σε αναζήτηση στο ΚΗΜΔΗΣ έλαβα γνώση της 17244/30-12-2021 Σύμβασης Κατασκευής του Έργου. Πέρα από ζητήματα μείζονος σημασίας που απασχολούν άλλες υπηρεσίες, τη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, όπως η απουσία της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας, η χρήση βιομηχανικών πάνελ για σχολική στέγη, το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι το παλαιό πέτρινο (προ του 1955) και το νέο διδακτήριο αποτελούν λειτουργικά και αισθητικά ενιαίο σύνολο και έχουν ενιαία ομοιόμορφη κεραμοσκεπή, διαπίστωσα τα παρακάτω σε σχέση με την υπόσταση της σύμβασης και τα θέτω υπόψη σας:

Α) Στην παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει,  αναφέρεται: “3. β) […] Για τις δημόσιες συμβάσεις έργου άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς αποστέλλεται σε τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ για τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης […[”.

Β) Στην παρ. 4 του ίδιου παραπάνω άρθρου ρητά αναφέρεται: “4. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της παρ. 3 κωλύει τη σύναψη της σύμβασης”.

Γ) Η αναφερόμενη στο θέμα σύμβαση στο σημείο 4 αναφέρει πως ελήφθησαν υπόψη οι “διατάξεις του ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120”.

Δ) Από τα στοιχεία που είναι αναρτημένα στο ΚΗΜΔΗΣ, αλλά και από τα σημεία 9, 10, 11, 12 και 13 της σύμβασης, προκύπτει ότι δεν κλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς να δώσουν οικονομική προσφορά, αλλά μόνο ένας (1), ενώ η κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης έγινε μία (1) ημέρα μετά την πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και όχι πέντε (5).

Ε) Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4412/2016 όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων άνω των 30.000 ευρώ γίνονται ηλεκτρονικά (μέσω ΕΣΗΔΗΣ). Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει ότι έχει εφαρμοστεί, από την ανάγνωση της σύμβασης.

ΣΤ) Ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών (ΦΕΚ1746Β/19.5.2017) εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016 για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έργου.

Στο συγκεκριμένο έργο, όμως, για την τιμολόγηση του άρθρου 6 (σελ. 7 της 65/2021 μελέτης), που αντιστοιχεί στο άρθρο 72.65 του εγκεκριμένου Περιγραφικού Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών του υπουργείου Υποδομών με τίτλο “Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης”, η δαπάνη της τιμής μονάδας έχει γίνει 63 ευρώ/m2 αντί για 45 ευρώ/m2  του ανωτέρω περιγραφικού τιμολογίου. Έχει, δηλαδή, προσαυξηθεί κατά 40% χωρίς να υπάρχει καμία τεκμηρίωση και αιτιολόγηση για το πώς προέκυψε προσαύξηση τέτοιου ύψους. Για την τιμολόγηση του άρθρου 5 του αναφερόμενου έργου (σελ. 6 της 61/2021 μελέτης), που αντιστοιχεί στο άρθρο 78.30 του εγκεκριμένου Περιγραφικού Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών του υπουργείου Υποδομών με τίτλο “Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική”, έχει διαγραφεί η λέξη φωτιστική από τον τίτλο και την περιγραφή, χωρίς να υπάρχει ανάλογη μείωση της δαπάνης της τιμής μονάδας, που παραμένει στα 50,50 ευρώ/m2.

Ζ) Η κλήση ενός (1) μόνο οικονομικού φορέα για προσφορά αντί τριών (3), η υπογραφή σύμβασης με μηδενική έκπτωση σε ελάχιστο χρόνο (πρόσκληση για προσφορά 28/12, υποβολή προσφοράς 29/12, απόφαση απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση υπογραφής σύμβασης 29/12, υπογραφή σύμβασης 30/12/2021), η προσαύξηση κατά 40% της δαπάνης του άρθρου 6 (ΝΕΤ ΟΙΚ 72.65) και η απουσία μείωσης της τιμής μονάδας του άρθρου 5 (ΝΕΤ ΟΙΚ 78.30) δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά. Επισυνάπτω την αναφερόμενη σύμβαση και μελέτη του έργου και παρακαλώ για τις σύμφωνες με το νόμο, τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της αυτοδιοικητικής τάξης ενέργειές σας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages